Masala 1

13,7 kg surik(Pb3O4) tarkibidagi Pb ning massasi (g) toping.