Masala 1

Mn2+ kationidagi elektronlar soni X3- anionidagi elektronlar sonidan 5 taga ko‘p bo‘lsa, X elementni aniqlang.