Masala 5

CuSO4 eritmasi inert elektrodlar yordamida elektroliz qilinganda eritma massasi 50 g ga, eritmadagi atomlar soni esa 3,8·NA ga kamaydi. Eritmadan necha faradey tok o‘tganini aniqlang.