Masala 4

Oksidlanish-qaytarilish reaksiyasida 24 g XO42−  ion-lari 0,5·NA dona elektron biriktirib oldi va XO2 birikmasi hosil bo‘ldi. X elementning tartib raqamini aniqlang.