Masala 4

Quyidagi molekula tarkibidagi barcha σ-bog‘lar sonini toping.

123