Masala 5

Hajmi 2 litr bo‘lgan idishda N2 va O2 ning reaksiyasida 360 kJ issiqlik yutuladi. NO ning muvozanatdagi konsentratsiyasi N2 va O2 ning konsentratsiyalaridan 2 marta kichik. NO  ning hosil bo‘lish entalpiyasi 90 kJ/mol bo‘lsa, reaksiyaning muvozanat konstantasini toping.