Masala 1

X-2  ionining elektronlar soni Ti+2 ionining elektronlar sonidan 2 marta kam bo’lsa, titanning yadro zaryadi X’ning yadro zaryadidan necha marta katta?