Masala 5

7,4 g aldegid va propanol aralashmasiga kumush oksidning ammiakli eritmasi qo’shilib bir oz qizdirilganda 21,6 g cho’kma tushdi. Agar boshlang’ich aralashmadagi aldegidning spirtga nisbati 2:1 mol bo’lsa, undagi spirt massa ulushini va aldegid nomini aniqlang.