Masala 4

Miqdori 0,6 molga teng bo‘lgan toluol 1,3 mol nitrat kislota bilan nitrolanganda 3 xil nitrobirikma hosil bo‘ldi. Agar hosil bo‘lgan aralashmadagi dinitrobirikma va trinitrobirikma miqdorlari (mol) yig‘indisi mononitro-birikma miqdoridan 2 marta ko‘p bo‘lsa, hosil bo‘lgan aralashmadagi trinitrobirikma miqdorini (mol) aniqlang.