Masala 5

A moddadan C moddani olish reaksiyasida (A ↔ B ↔ 2C) A moddaning dastlabki konsentrat-siyasi 2M ga teng. Bunda olingan B moddaning 50 %-i C moddani hosil qilib, muvozanatga keldi.  B ↔ 2C reaksiyasining muvozanat konstantasi 2 ga teng bo‘lsa, 1-reaksiyaning muvozanat konstantasini toping.