Masala 1

0,1M V1 litr Ca(NO3)2 bilan 0,2M V2 litr Al(NO3)3 eritmalari aralashtirilganda NO3- ionlari-ning konsentratsi-yasi 0,36M bo‘lsa, V1/V2 =?