Masala 2

Quyidagi qaysi tuz eritmasi bariy nitrat eritmasi bilan cho‘kma hosil qilishidan tashqari nitrat kislota eritmasida eriydi (reaksiyaga kirishadi)?

  1. Na2SO4
  2. NH4NO3
  3. K2CO3
  4. CaCl2