Masala 3

\( C_2H_2(g) + \frac{5}{2}O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + H_2O_(g) \)

reaksiyasining \( \Delta H \) qiymatini hisoblab topish uchun quyidagi berilgan bog‘lardan qaysilarining bog‘ energiyasini bilishimiz shart emas?

  1. \( C-H \)
  2. \( C=C \)
  3. \( C \equiv C \)
  4. \( O=O \)
  5. \( C-O \)
  6. \( H-O \)
  7. \( H-H \)
  8. \( C=O \)