Masala 5

Qog‘oz varaqining yuzasi S = 620 sm2 ga teng. Pachkasining qalingligi h = 0,50 dm. Agar varaqlar soni N = 1000 bo‘lsa, bitta varaqning hajmini (sm3) aniqlang.