Masala 1

Motorli qayiqning daryo oqimi bo’yicha tezligi 21 km/soat dan kam. Oqimga qarshi tezligi esa 19 km/soatdan ortiq va 21 km/soatdan kam. 

Qayiqning  turg’un suvdagi tezligi qanday oraliqda bo’ladi?