Masala 4

\( x^3 - y^3 = xy + 61 \) tenglamani natural sonlarda yeching.