Masala 1

\( p, p+2 \) va \( p+10 \) sonlari tub bo‘ladigan barcha \( p \) natural sonlarni toping.