Savol 2

Fenotipik o`zgaruvchanlik qaysi hususiyatlar bilan xarakterlanadi?